საბუღალტრო საქმე

კურსის მიზანი:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს კვალიფიციური ბუღალტერი, რომელიც შეძლებს მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; 


სწავლის მეთოდები:

კურსი შედგება თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისაგან. თეორიული მასალის ათვისება ხდება პრაქტიკული სავარჯიშოებით.

  კურსდამთავრებულები შეძლებენ:

რიგითი ბუღალტრის, მოლარე-ოპერატორის საქმიანობას. დოკუმენტების შედგენა-დამუშავებას, საგადასახადო ელექტრონულ დეკლარირებას.


კურსდამთავრებულს შეუძლია:

  1. აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები
  2. შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები
  3. მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება;
  4. აწარმოოს ბუღალტრულ აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით;
  5. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე;
  6. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა;
  7. შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი


კურსდამთავრებულები შეძლებენ:

რიგითი ბუღალტრის, მოლარე-ოპერატორის საქმიანობას. დოკუმენტების შედგენა-დამუშავებას, საგადასახადო ელექტრონულ დეკლარირებას.


პროფესიული საგანმანათლებლლო პროგრამა ქართულ ენაზე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება (ატესტატი)



კურის ხანგრძლივობა:  3 წელი