მონაცემთა ანალიზი

კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ყოველდღიურ საქმიანობაში უწევს მონაცემებთან მუშაობა, სტატისტიკური ანალიზის გაკეთება და რეკომენდაციების შემუშავება ბიზნესისა თუ პოლიტიკის სხვა გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის. მათთვის, ვისაც სჭირდება ეფექტური იარაღი გადაწყვეტილებების ოპტიმიზაციისთვის. ეს კურსი არის გამოყენებითი მათემატიკის, სტატისტიკისა და ეკონომეტრიკის მიმართულების სტუდენტებისთვის, დამწყები მკვლევარებისთვის და მონაცემთა ანალიზით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისთვის.

სალექციო თემა:

1. მონაცემთა სახეები და სტრუქტურები:

 • მონაცემთა სახეები: ლოგიკური, თვისობრივი და რაოდენობრივი
 • მონაცემების ძირითადი სტრუქტურები: ვექტორები, მატრიცები, სიები, მონაცემთა ჩარჩო
 • მონაცემთა სტრუქტურების შექმნა
 • ცვლადების და მონაცემთა სტრუქტურების გარდაქმნა.
  2. ანალიზისა და პროგნოზირების პროცესების შედეგების ინტერპრეტაცია:
 • სტატისტიკური ანალიზის მეშვეობით პროგნოზების გაკეთება 
 • სხვადასხვა ცვლადების ცვლილებით მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ჩვენება
 • დოკუმენტების დაგენერირება word, pdf  ფორმატში.
  კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლებს
  სხვადასხვა სტრუქტურის მონაცემთა ბაზების დამუშავებას , სტატისტიკურ ანალიზს, პროგნოზირებას,რეპორტინგს.
  კურსის ხანგძლივობა:
 • კურსი მოიცავს 5 კვირას;
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში ორჯერ, თითოეული ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი (სულ: 10 ლექცია, 20 საათი). 


კურსის სტრუქტურა

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გავეცნობით შემდეგ საკითხებს:

 • ევროპის სავაჭრო გარიგებების რეტროსპექტივა (ისტორიული ექსკურსი), ევროპული გაერთიანებებიდან ევროკავშირამდე / ევროკავშირის სამართლის წყაროები;
 • საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების პირობების შედარებითი ანალიზი;
 • ევროკავშირის სამართალთან  ჰარმონიზაცია და სტანდარტიზაცი;
 • ევროკავშირთან ვაჭრობის საბაჟო პირობები, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის  შესახებ შეთანხმება ; 
 • ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობა, ნაწილი I, ანუ როგორ მოეპყრობიან თქვენს პროდუქტს ევროკავშირში?
 • ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობა, ნაწილი II, როგორ გავიტანოთ პროდუქტი ევროკავშირში, პრაქტიკული ქეისი;
 • ევროკავშირის საბაჟო კოდექსისა და საქართველოს საბაჟო კოდექსის პროექტის შედარებითი ანალიზი (ვაჭრობის აქტუალური პრობლემატიკა);
 • შეჯამება, ვორკშოპი.


კურსის ხანგრძლივობა

 • კურსი მოიცავს 6 კვირას
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ
 • ლექციის ხანგრძლივობაა 3 საათი (სულ: 12 ლექცია, 36 საათი).
error: Content is protected !!