ექსელის კურსი

კურსის მიზანი:

ტრენინგის მიზანია მსმენელს შესძინოს და გაუღრმავოს ცოდნა აღნიშნულ საოფისე კომპიუტერულ პროგრამაში, შეასწავლოს პროგრამის სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება. 
კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ექნებათ შესაძლებლობა 

 • აიმაღლონ ცოდნის დონე;
 • დაეუფლონ Excel-ის პროგრამას სრულყოფილად;
 • მსმენელები შეძლებენ განავითარონ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;


თემატიკა

 • ელექტრონული უჯრების გაცნობა;
 • მუშაობა ელექტრონულ ცხრილებთან;
 •  არითმეტიკული ოპერატორები;
 •  ხშირად გამოყენებადი ფუნქციები (SUM, MAX, MIN, Average, Count);
 • დიაგრამების შექმნა;
 • ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები;
 • პირობითი გაფილტვრა;
 • საგადასახადო დოკუმენტების შედგენა;


კურსის ხანგრძლივობა

 • კურსი მოიცავს 4 კვირას
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ
 • ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი (სულ: 8 ლექცია, 16 საათი).
error: Content is protected !!