საფინანსო სერვისები

კურსის მიზანი:

უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური საფინანსო სერვისების პერსონალს, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტიპის საფინანსო მომსახურების გაწევასა და მომხმარებლის საფინანსო სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას. 

კურსდამთავრებული შეძლებს:

1. აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში

2. აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება საბანკო დაწესებულებებში

3. განახორციელოს სალარო და საბანკო ოპერაციები

4. შესთავაზოს კლიენტებს საბანკო პროდუქტები

 

5. ეფექტურად მოემსახუროს კლიენტებს


სწავლის მეთოდები:

  • სიტუაციური ამოცანები
  • როლური თამაშები
  • კვლევების ჩატარება
  • პრაქტიკული მუშაობა
  • გუნდური მუშაობის უნარები
  • ჯგუფური დავალებები
  • პროექტები
  • პრეზენტაციის წარდგენა


პროფესიული საგანმანათლებლლო პროგრამა ქართულ ენაზე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება (ატესტატი)კურის ხანგრძლივობა:  3 წელი