სტრატეგიული კომუნიკაციები

კურსის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტები სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით და  ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას. სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები სტრატეგიული კომუნიკაციების მრავალპროფილიანი კუთხით, კერძოდ,საზოგადოებასთან ურთიერთობის,  მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულებით სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ სტრატეგიული გეგმების, საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება, კვლევების წარმოება.


სწავლის მეთოდები:

  • სიტუაციური ამოცანები
  • როლური თამაშები
  • კვლევების ჩატარება
  • პრაქტიკული მუშაობა
  • გუნდური მუშაობის უნარები
  • ჯგუფური დავალებები
  • პროექტები
  • პრეზენტაციის წარდგენა


პროფესიული საგანმანათლებლლო პროგრამა ქართულ ენაზე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება (ატესტატი)კურის ხანგრძლივობა:  3 წელი